دوم ادبیاتی ...
من یه بنده ی خدا ...باکلی حرف نگفته...
تماس
تحصیلات
رشته تحصیلی: ادبیات
حرفه
علایق
سایر